The Citizens Information Board (CIB) is the national agency responsible for supporting the provision of information, advice and advocacy. CIB provides the citizensinformation.ie website. CIB also funds and supports the Citizens Information Services, the Money Advice and Budgeting Services (MABS), MABS Support, National Traveller MABS, the National Advocacy Service (NAS) for People with Disabilities, the Sign Language Interpreting Service (SLIS) and the Register of Irish Sign Language Interpreters.

Executive Officer (EO), Operational Compliance & Reporting

Duration:Permanent, Full-Time position (35 hours per week)

Location:Citizens Information Board, George’s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 02, D02 VK65

Role

The Operational Compliance & Reporting team are responsible for the development and oversight of Service Level Agreements with Service Delivery Companies. This will include the development of checklists to provide assurances to CIB that services are adhering to procedures. The team will ensure that operational recommendations identified in internal audits are completed by companies.

The Operational Compliance team will review services annual action plans and reporting. The team will develop, review and monitor agreed service delivery metrics e.g. staffing numbers, service locations, opening times and appointment uptake and waiting times. The team will oversee the contract management of third-party HR service providers for SDCs to ensure service compliance with SLAs.

The Operational Compliance team will work closely with other CIB teams.

Salary

€33,149, €35,014, €36,067, €38,122, €39,964, €41,745, €43,521, €45,259, €47,015, €48,722, €50,482, €51,659, €53,336*, €55,026**

*After 3 years’ satisfactory service at the maximum

**After 6 years’ satisfactory service at the maximum

An Application Form must be completed in full (late applications and CVs not accepted). The application process is outlined in the Information Booklet which is downloadable below:

Download the Application Form (docx) word document icon

Download the Information Booklet (pdf) pdf document icon

Closing date: 30th January 2023 at 5pm

The Citizens Information Board is committed to providing equal opportunities for employment to all applicants. Applications will be reviewed and shortlisted for interview on the merit, skills and experience detailed in the documentation supplied, regardless of gender, age, sexual orientation, civil status, family status, religion, disability, race, or membership of the traveller community.

Is é An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh (BFS) an ghníomhaireacht náisiúnta atá freagrach as tacú le soláthar faisnéise, comhairle agus abhcóideachta. Maoiníonn agus tacaíonn BFS leis na Seirbhísí um Fhaisnéis do Shaoránaigh, na Seirbhísí Buiséadaithe agus Comhairle Airgid, Tacaíocht SBCA, SBCA Náisiúnta don Lucht Siúil, An tSeirbhís Abhcóideachta Náisiúnta do Dhaoine faoi Mhíchumas, Seirbhís Ateangaireachta na Teanga Comharthaíochta agus Clár Ateangairí Teanga Chomharthaíochta na hÉireann.

Oifigeach Feidhmiúcháin (OF), Oifigeach um Chomhlíonadh Oibriúcháin agus Tuairiscithe

Fad: Buan, Lánaimseartha (35 uair in aghaidh na seachtaine)

Suíomh an PhoistAn Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh, Teach Ché Sheoirse, 43 Sráid Chnoc na Lobhar Baile Átha Cliath 2, D02 VK65

Sainchuntas Poist

Tá an Fhoireann um Chomhlíonadh Oibriúcháin agus Tuairiscithe freagrach as Comhaontuithe Leibhéal Seirbhíse le Cuideachtaí Seachadta Seirbhíse a fhorbairt agus a mhaoirsiú. Cuimseoidh sé seo forbairt seicliostaí chun dearbhú a thabhairt don BFS go bhfuil seirbhísí ag cloí le nósanna imeachta. Cinnteoidh an fhoireann go gcuirfidh cuideachtaí na moltaí oibríochtúla a shainaithnítear in iniúchtaí inmheánacha i gcrích.

Déanfaidh an Fhoireann um Chomhlíonadh Oibríúcháin athbhreithniú ar phleananna gnímh bliantúla agus ar thuairisciú. Déanfaidh an fhoireann méadracht chomhaontaithe seachadta seirbhíse a fhorbairt, a athbhreithniú agus a mhonatóiriú m.sh. líon foirne, suíomhanna seirbhíse, amanna oscailte agus glacadh le coinní agus amanna feithimh. Déanfaidh an fhoireann maoirsiú ar bhainistiú conartha soláthraithe seirbhíse AD triú páirtí do CSSanna chun comhlíonadh seirbhíse le CLSanna a chinntiú.

Oibreoidh an fhoireann um Chomhlíonadh Oibriúcháin go dlúth le foirne BFS eile.

Tuarastal

Sé an scála tuarastail don phost seo ná Coibhéis caighdeánach na Státseirbhíse: €33,149, €35,014, €36,067, €38,122, €39,964, €41,745, €43,521, €45,259, €47,015, €48,722, €50,482, €51,659, €53,336*, €55,026**

*Tar éis seirbhís shásúil 3 bhliain ar a mhéad

**Tar éis seirbhís shásúil 6 bhliain ar a mhéad

Ní mór an Fhoirm Iarratais a líonadh isteach go hiomlán (ní ghlacfar le hIarrtais nó le CVanna dhéanacha). Tá proiséas an iarratais leagtha amach sa Leabhrán Faisnéise atá le híoslódáil thíos:

An fhoirm iarratais a híoslódáil (docx) word document icon

An bhileog eolais a híoslódáil (pdf) pdf document icon

Dáta deiridh fógraíoch: 30ú Eanáir 2023 ag 5in

Geallann an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh deiseanna comhionanna fostaíochta a chur ar fáil do gach iarrthóir. Déantar athbhreithniú ar na hiarratais agus ar an ngearrliosta le haghaidh an agallaimh ar an bhfiúntas, ar na scileanna agus an taithí atá luaite sna doiciméid a cuireadh ar fáil, beag beann ar inscne, aois, claonadh gnéasach, stádas sibhialta, stádas teaghlaigh, creideamh, míchumas nó ina dhuine den lucht siúil.