The Citizens Information Board (CIB) is the national agency responsible for supporting the provision of information, advice and advocacy. CIB provides the citizensinformation.ie website. CIB also funds and supports the Citizens Information Services, the Money Advice and Budgeting Services (MABS), MABS Support, National Traveller MABS, the National Advocacy Service (NAS) for People with Disabilities, the Sign Language Interpreting Service (SLIS) and the Register of Irish Sign Language Interpreters.

Executive Officer (EO), Digital Content Officer

Duration:Permanent, Full-Time position (35 hours per week)

Location:Citizens Information Board, George’s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 02, D02 VK65

Role

The Digital Content team is responsible for CIB’s websites and other information channels. The Executive Officer, under the supervision of a category owner (Higher Executive Officer), will research, produce, publish and maintain digital content on the citizensinformation.ie website and other information channels to ensure that citizens and our service delivery companies can access accurate and relevant information to meet their needs.

Salary

€33,149, €35,014, €36,067, €38,122, €39,964, €41,745, €43,521, €45,259, €47,015, €48,722, €50,482, €51,659, €53,336*, €55,026**

*After 3 years’ satisfactory service at the maximum

**After 6 years’ satisfactory service at the maximum

An Application Form must be completed in full (late applications and CVs not accepted). The application process is outlined in the Information Booklet which is downloadable below:

Download the Application Form (docx) word document icon

Download the Information Booklet (pdf) pdf document icon

Closing date: 26th January 2023 at 5pm

The Citizens Information Board is committed to providing equal opportunities for employment to all applicants. Applications will be reviewed and shortlisted for interview on the merit, skills and experience detailed in the documentation supplied, regardless of gender, age, sexual orientation, civil status, family status, religion, disability, race, or membership of the traveller community.

Is é An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh (BFS) an ghníomhaireacht náisiúnta atá freagrach as tacú le soláthar faisnéise, comhairle agus abhcóideachta. Maoiníonn agus tacaíonn BFS leis na Seirbhísí um Fhaisnéis do Shaoránaigh, na Seirbhísí Buiséadaithe agus Comhairle Airgid, Tacaíocht SBCA, SBCA Náisiúnta don Lucht Siúil, An tSeirbhís Abhcóideachta Náisiúnta do Dhaoine faoi Mhíchumas, Seirbhís Ateangaireachta na Teanga Comharthaíochta agus Clár Ateangairí Teanga Chomharthaíochta na hÉireann.

Oifigeach Feidhmiúcháin (OF), Oifigeach Ábhair Dhigitigh

Fad: Buan, Lánaimseartha (35 uair in aghaidh na seachtaine)

Suíomh an PhoistAn Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh, Teach Ché Sheoirse, 43 Sráid Chnoc na Lobhar Baile Átha Cliath 2, D02 VK65

Sainchuntas Poist

Tá an fhoireann Ábhair Dhigitigh freagrach as láithreáIn ghréasáin an BFS agus as bealaí faisnéise eile. Déanfaidh an tOifigeach Feidhmiúcháin, faoi mhaoirseacht úinéara catagóire (Ardoifigeach Feidhmiúcháin), taighde, táirgeadh foilsiú agus cothabháil ar ábhar digiteach ar an láithreán gréasáin citizensinformation.ie agus ar bhealaí faisnéise eile lena chinntiú gur féidir le saoránaigh agus lenár gcuideachtaí seachadta seirbhíse rochtain a fháil ar fhaisnéis chruinn agus ábhartha chun freastal ar a gcuid riachtanas.

Tuarastal

Sé an scála tuarastail don phost seo ná Coibhéis caighdeánach na Státseirbhíse:

€33,149, €35,014, €36,067, €38,122, €39,964, €41,745, €43,521, €45,259, €47,015, €48,722, €50,482, €51,659, €53,336*, €55,026**

*Tar éis seirbhís shásúil 3 bhliain ar a mhéad

**Tar éis seirbhís shásúil 6 bhliain ar a mhéad

Ní mór an Fhoirm Iarratais a líonadh isteach go hiomlán (ní ghlacfar le hIarrtais nó le CVanna dhéanacha). Tá proiséas an iarratais leagtha amach sa Leabhrán Faisnéise atá le híoslódáil thíos:

An fhoirm iarratais a híoslódáil (docx) word document icon

An bhileog eolais a híoslódáil (pdf) pdf document icon

Dáta deiridh fógraíoch: 26ú Eanáir 2023 ag 5in

Geallann an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh deiseanna comhionanna fostaíochta a chur ar fáil do gach iarrthóir. Déantar athbhreithniú ar na hiarratais agus ar an ngearrliosta le haghaidh an agallaimh ar an bhfiúntas, ar na scileanna agus an taithí atá luaite sna doiciméid a cuireadh ar fáil, beag beann ar inscne, aois, claonadh gnéasach, stádas sibhialta, stádas teaghlaigh, creideamh, míchumas nó ina dhuine den lucht siúil.