Oiliúint Leibhéal 2 na Seirbhíse um Fhaisnéis do Shaoránaigh (an SFS)

Forbraíodh an Clár Oiliúna Bunriachtanaí do Sholáthraithe Faisnéise (OBSF) chun dul i ngleic le riachtanais na foirne nuacheaptha, oibrithe fostaíochta pobail agus soláthraithe faisnéise deonacha. Cuirtear na limistéir eolais ar fáil don Soláthraí Faisnéise chun oibriú sa tSeirbhís um Fhaisnéis do Shaoránaigh sna 18 gceacht idirghníomhacha ar líne. Tacaíonn oiliúint ar scileanna Cumarsáide Idirphearsanta leis, chomh maith, a chuirtear ar fáil i suíomh rang teagaisc. Tríd an eolas, na scileanna agus na meonta a fhoghlaimítear i gcaitheamh tréimhse fhada, cuirtear ar chumas Soláthraithe Faisnéise an SFS oibriú go neamhspleách agus faisnéis, comhairle agus cúnamh a soláthar.

Cumhdaíonn Clár an OBSF 18 gcroí-ábhar ar gá do Sholáthraí Faisnéise an SFS cur amach a bheith aige/aici orthu. Cuirtear ar fáil iad mar cheachtanna idirghníomhacha i gcaitheamh tréimhse 18 seachtaine i dtrí bhloc 6 seachtaine i rith tréimhse 5 mhí. Úsáideann na ceachtanna seachtainiúla ar líne gníomhaíochtaí, físeáin agus cás-staidéir idirghníomhacha spreagúla. Fad a oibrítear trí gach ceacht, cuirtear ceisteanna rialta athbhreithnithe ar an Soláthraí Faisnéise lena dtuiscint a thástáil agus cuirtear aiseolas ar fáil láithreach lena bhfoghlaim a dhéanamh éasca agus éifeachtach.

Tá Clár an OBSF ar oscailt d’fhoireann agus oibrithe deonacha uile an SFS nuair a mholann a mBainisteoir dóibh tabhairt faoi agus dóibh siúd a chríochnaigh Oiliúint Ionduchtúcháin ina nIonad áitiúil um Fhaisnéis do Shaoránaigh agus a bhfuil teacht acu ar ríomhaire a bhfuil ceangal maith aige leis an idirlíon. Beidh orthu siúd ar spéis leo a bheith inniúil i dtaobh scileanna bunúsacha ríomhaire agus in ann tabhairt faoi chuardaigh bhunúsacha ar an idirlíon. Mar gheall ar fhormáid sholúbtha rochtana ar líne an OBSF, is féidir le Soláthraithe Faisnéise logáil isteach ag na hamanna a oireann dóibh agus is féidir leo oibriú trí gach ceacht ar a luas féin. Is féidir a mhéid athbhreithnithe ar cheachtanna agus ar thráthanna na gceist ar líne agus is mian a dhéanamh.

Fiú cé go dtugann Clár an OBSF buneolas do Sholáthraithe Faisnéise ar fhaisnéis, comhairle agus abhcóideacht a sholáthar, ní cúrsa é a chreidiúnaítear go seachtrach. Cáileoidh iad siúd a n-éiríonn leo an cúrsa a chríochnú do Dheimhniú Éachta an BFS agus bíonn siad incháilithe chun an Clár um Chleachtas Abhcóideachta agus Soláthar Faisnéise creidiúnaithe (SFCA) ar Leibhéal 6 DCCÉ a iontráil a éascaíonn Institiúid Teicneolaíochta, Baile Bhlainséir (ITB), a thosaíonn i Meán Fómhair gach bliain.

Cuirtear faisnéis ar fáil i Leabhrán Faisnéise ar an OBSF 2018 faoi ábhar agus sceideal an chúrsa.