Vacancy: Information Officer (Part-time), Galway CIS

August 2017

Galway Citizens Information Service is currently seeking to recruit a part-time Information Officer. This is a part-time permanent position – 17.5 hours per week.

The person appointed will be located in the Citizens Information Centre in Rosmuc.

Key tasks for the post include the direct delivery of information, advice, advocacy and referral services, and liaison with other service providers - statutory and voluntary.

Excellent communication skills, both written and verbal, in both Irish and English, a good level of computer literacy and a Leaving Certificate standard of education are required. Experience of working in a busy information environment is desirable.

Salary scale: €29,821-€42,659, pro rata for part-time staff. It is anticipated that new entrants to the Citizens Information Service will be appointed on the 1st point of the scale.

Applications must be made, by post, on the relevant application form (four copies) with covering letter to:

Mary Mulkerrin – Information Officer Post
Citizens Information Service,
Augustine House, St. Augustine Street, Galway H91 Y7XH
Telephone: 0761 07 7600

A detailed job description and application form can be accessed at www.ciboard.ie

You may complete the application form in English or in Irish.

Closing date for receipt of applications: 5 p.m. on Friday, 1st September 2017. (late, emailed or incomplete applications will not be accepted). Shortlisting will apply.

Download the job description (docx) Word document icon

Download the application form (docx) Word document icon

Galway Citizens Information Service is an equal opportunities employer.

Funded and supported by the Citizens Information Board.


Tá Seirbhís um Fhaisnéis do Shaoránaigh, Gaillimh ag lorg Oifigeach Faisnéise páirtaimseartha a earcú faoi láthair. Post buan agus páirtaimseartha atá i gceist. - 17.5 uair sa tseachtain.

Beidh an duine a cheapfar san bpost lonnaithe san Ionad Faisnéis do Shaoránaigh I Rosmuc.

I measc na bpríomhthascanna don phost tá soláthar díreach seirbhísí faisnéise, comhairle, tacaíochta agus atreoraithe, mar aon le teagmháil a dhéanamh le soláthróirí eile seirbhíse – soláthróirí reachtúla agus deonacha araon.

Teastaíonn sár-scileanna cumarsáide, idir scríofa agus labhartha i nGaeilge agus i mBéarla araon, leibhéal maith d'inniúlacht ríomhaire agus oideachas ar caighdeán Ardteistiméireachta. Tá sé ina ábhar inmhianaithe má tá taithí ar oibriú i dtimpeallacht ghnóthach faisnéise.

Scála an tuarastail: €29,821-€42,659, pro rata i gcás foireann chéaduaire. Meastar go dtosóidh iontrálaithe nua chuig an tSeirbhís um Fhaisnéis do Shaoránaigh ag an gcéad phointe den scála.

Ní mór iarratais a dhéanamh, tríd an bpost, ar an bhfoirm chuí iarratais (ceithre chóip) le litir chlúdaigh, chuig:

Mary Mulkerrin - Post Oifigeach Faisnéise
Teach Agaistín, Sráid San Agaistín,
Gaillimh. H91 Y7XH.
Guthán: 0761 07 7600

Is féidir teacht ar chuntas mionsonraithe ar an bpost mar aon le foirm iarratais ag www.ciboard.ie

Is féidir leat an fhoirm iarratais a líonadh isteach i mBéarla nó i nGaeilge.

An spriocdháta le hiarratais a fháil: 5 i.n. ar 1 Meán Fómhair, 2017. (Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha nó neamhiomlána ná leo siúd a chuirtear ar aghaidh ar ríomhphoist). Beidh gearrliostú i gceist.

Download the job description (docx) Word document icon

Download the application form (docx) Word document icon

Fostóir Comhionannas deiseanna is iad an tSeirbhís um Fhaisnéis do Shaoránaigh.

Arna chistiú agus arna thacú ag an mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh.